top of page

Lefkoşe Bildirgesi

44. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında, KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Kültür Daire Müdürlüğü, Milli Kütüphane tarafından 03-04 Nisan 2008 tarihleri arasında Lefkoşa’da Atatürk Kültür Merkezi’nde “BİLGİ DÜNYASINA AÇILAN KAPI, GELECEĞE KURULAN KÖPRÜ: KÜTÜPHANELER VE ARŞİVLER” konulu sempozyum düzenlenmiştir. İki gün süren Sempozyum süresince “Kütüphane ve Arşiv Hizmetlerinde Kurumsallaşma”, “Kütüphanecilik ve Eğitim”, “Mesleki Örgütlenme ve İşbirliği” konulu açıkoturumlar yapılmıştır.

Türkiye Cumhuriyetinden; Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ile Milli Kütüphane Başkanlığı, Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, Milli Eğitim Bakanlığı Yayımlar Dairesi Başkanlığı, Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği, Türk Kütüphaneciler Derneği, Kültür ve Sanat Emekçileri Sendikası, Türk Arşivciler Derneği, Milli Kütüphane Bilgi ve Dayanışma Vakfı temsilcileri ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden; KKTC Milli eğitim ve Kültür Bakanlığı, Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi, Atatürk Öğretmen Akademisi, KTAMS, Kıbrıs Türk Kütüphaneciler Derneği temsilcilerinin oturum başkanı veya konuşmacı olarak katıldığı oturumlarda değinilen konular değerlendirilerek, ilgili gerçek veya tüzel kişilere iletilmek ve medya aracılığıyla duyurulmak üzere, “Lefkoşa Bildirgesi” başlığıyla aşağıdaki Sempozyum Sonuç Bildirgesi hazırlanmıştır:

 1. Türkiye Cumhuriyetinde, 2003 yılında yürürlüğe giren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca, bütün kamu kurumlarının yükümlü olduğu “stratejik plan hazırlama” uygulamasının, gerekli yasal ve idari düzenlemeler yapılarak KKTC’deki Devlet Planlama Örgütünün denetiminde gerçekleştirilmesi, bu konuda ilgili kurumlarla işbirliği yapılması,

 2. Ulusal bilgi politikalarının belirlenmesi için gerekli çalışmaların ivedilikle başlatılması,

 3. Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelerde ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi uygulamalarının yaygınlaştırılması,

 4. Ulusal bibliyografik denetimin sağlıklı olarak yürütülebilmesi için Türkiye Cumhuriyetinde ve KKTC’de halen yürürlükte bulunan derleme yasalarına işlerlik kazandırılması ve gerekli düzenlemelerin yapılması, karşılıklı yayın sağlama ve değişimi çalışmalarının başlatılması,

 5. Bilgi ve belge hizmetlerinde standartlaşmanın sağlanması doğrultusunda çalışmaların işbirliği içerisinde sürdürülmesi, bu bağlamda, özellikle, KKTC’nin Uluslarası ISBN Merkezi nezdinde girişimlerinin desteklenmesi,

 6. Kütüphane hizmetlerinin kalitesinin artırılması, kütüphane kullanımının nicelik ve nitelik olarak geliştirilmesi için bilgisayar teknolojisinden yoğunlukla yararlanılması, bilgisayar ağları ile veri tabanlarının oluşturulması ve geliştirilmesi için ulusal ve uluslararası işbirliği ortam ve olanaklarının artırılması,

 7. Kamu kurumlarının ürettikleri bilgilere ve yayınlara açık erişim sağlanması yönünde girişimlerde bulunulması,

 8. Çeşitli bilim dallarında hizmet veren ihtisas kütüphaneleri arasında işbirliğinin sağlanması

 9. Kütüphane ve arşivlerde mesleki formasyon sahibi ve uzman personel istihdamının sağlanması, çalışanların özlük haklarının ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için yasal ve idari düzenlemelerin yapılması ve mesleki konularda yerinde hizmet içi eğitimlerin düzenlenmesi için işbirliği yapılması

 10. ‘Bilgi okur yazarlığı’ konusunda eğitim çalışmalarının başlatılması, kütüphane ve arşivlerde görev yapan personel ile öğretmenlerin bu yöndeki eğitim vb. çalışmalarında aktif rol oynaması,

 11. Eğitim ve kütüphaneciliğin en önemli unsurlarından biri olan okul kütüphanelerinin nicelik ve nitelik olarak geliştirilmesi için Türkiye Cumhuriyetindeki ‘Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği’ ile KKTC’deki ‘Okul Kütüphaneleri Tüzüğü’ne işlerlik kazandırılması, öğrencilerin ödevlerini yapabilmeleri, boş dersleri ve uygun derslerin kütüphanede geçirebilmeleri için gerekli düzenlemelerin yapılması.

 12. Bilinçli kütüphane kullanımının yaygınlaştırılması için ilk, orta ve yüksek öğretim kurumlarındaki eğitim programlarına kütüphane ve araştırma konusunda dersler konulmasının sağlanması, kütüphaneyi tanıtıcı etkinliklerin düzenlenmesi,

 13. KKTC ile ilgili bilimsel araştırmaların yaygınlaştırılması için üniversitelerde lisans, yüksek lisans veya doktora tezlerinde KKTC konusunun işlenmesinin teşvik edilmesi,

 14. Atatürk Öğretmen Akademisi bünyesinde uygulamalı çocuk kütüphanesi kurulması,

 15. Engelli kişilere yönelik kütüphane hizmetlerinin geliştirilmesi,

 16. Kıbrıs Türk Kütüphaneciler Derneğinin Türkiye’de bu alanda faaliyet gösteren (TKD, ÜNAK) ile işbirliği ortam ve olanaklarını artırılması, öncelikle mesleki etik ilkelerini belirleme ve izleme çalışmalarının gerçekleştirilmesi

 17. Bilgi merkezi ve arşiv yöneticilerinin KKTC’nde 3 ayda bir, Türkiye Cumhuriyetinde ise yılda bir toplanmaları,

 

Ahmet ÇELENKOĞLU (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Milli Kütüphane Başkanlığı AR-GE Şube Müdürü)

Ali Fuat KARTAL (Türk Kütüphaneciler Derneği Genel Başkanı)

Aytaç YILDIZELİ (Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği Başkanı)

Ceyhan ÖZYILDIZ (KTAMS)

Doç. Dr. Sacit ARSLANTEKİN (Ankara Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Başkan Yardımcısı)

Gökhan ŞENGÖR (KKTC Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi Müdürü)

Kemal Fahir GENÇ (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı)

M. Kemal KASAPOĞLU (KKTC Vakıflar İdaresi)

M. Kemal SEVGİSUNAR (Kültür ve Sanat Emekçileri Sendikası Genel Başkanı)

Mahir KOÇYİĞİT (Milli Kütüphane Bilgi ve Dayanışma Vakfı Başkanı)

Mehmet SOLUK (T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Uzmanı)

Mesrur KOCA (T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Yayımlar Dairesi Başkanlığı Okul Kütüphaneleri Şube Müdürü)

Mustafa Hastürk (KKTC Kültür Dairesi Müdürü)

Mustafa SERİN (Türk Arşivciler Derneği)

Prof. Dr. Serap KURBANOĞLU (Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü)

Sibel YEMENİCİOĞLU (Kıbrıs TKD Başkanı)

Tuncel ACAR (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Milli Kütüphane Başkanı)

Umure ÖRS (KKTC Kültür Dairesi Kütüphaneler ve Yayınlar Şube Amiri ve Milli Kütüphane Sorumlusu)

Yrd. Doç Dr. Ümit KONYA (İstanbul Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü)

Yrd. Doç. Dr. Osman Cankoy (Atatürk Öğretmen Akademisi)

bottom of page